แบบสอบถามการใช้แอปพลิเคชัน PSU Intania Buddy
คำชี้แจง: โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียว

*** กรอกรหัสนักศึกษา ในช่องหมายเหตุ เพียงเท่านี้นักศึกษาก็จะมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัล ***

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สาขาวิชา *
1.2 ชั้นปี *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลประสบการณ์การใช้งาน PSU Intania Buddy
2.1 ระยะเวลาที่เริ่มใช้แอปพลิเคชัน PSU Intania Buddy *
2.2 ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน PSU Intania Buddy (จำนวนครั้ง/สัปดาห์) *
2.3 ระบบปฏิบัติการที่ใช้
2.4 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์ที่ใช้
เช่น รุ่น/ยี่ห้อ, เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ
Your answer
ส่วนที่ 3 เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อเนื้อหา
3.1 ความรวดเร็วในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน
น้อยที่สุด (1)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ความรวดเร็ว
3.2 ข้อมูลข่าวเป็นข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อท่าน
น้อยที่สุด (1)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ข้อมูลข่าว
3.3 ข้อมูลเพียงพอตรงตามความต้องการและมีความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
น้อยที่สุด (1)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
1. ตารางเรียน
2. ตารางสอบ
3. การค้นหาข้อมูลของอาจารย์
4. ข้อมูลแผนที่
5. ข้อมูลส่วนตัว
3.4 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ท่านต้องการจากแอปพลิเคชัน
4.1 มีระบบจัดสรรสาขาสำหรับปี 1 ที่ยังไม่มีสาขาวิชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 การรับข่าวสมัครงาน/ผู้ช่วยวิจัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 ของหายอยากได้คืน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง PSU Intania Buddy
Your answer
หมายเหตุ
*** กรอกรหัสนักศึกษาที่ช่องนี้ หากต้องการรับสิทธิ์ในการลุ้นของรางวัล ***
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse - Terms of Service