แบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการและความต้องการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำชี้แจง 

แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ที่มีต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

Sign in to Google to save your progress. Learn more

1. เพศ  

*
Required

2. อายุ 

*
Required

3. วุฒิการศึกษา 

*
Required

4. ประเภทตำแหน่ง 

*
Required
ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร *
1 = ไม่พอใจอย่างมาก   5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
1. มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายในงานอย่างชัดเจน
2. มีวิสัยทัศน์ วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นำ
3.ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยพิจารณาถึงความถูกต้อง
4. เปิดโอกาสและยอมรับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมเสนอข้อคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
*
1 = ไม่พอใจอย่างมาก   5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
1. บุคลากรในองค์กร มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย การวางแผน
2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน
4. สัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน/การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
5. องค์กรให้ความสำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
6. เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุง การบริหารงานของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
*
1 = ไม่พอใจอย่างมาก   5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
1. การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3. มีความชัดเจนและโปร่งใส
4 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
*
1 = ไม่พอใจอย่างมาก   5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
1. สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร
*
1 = ไม่พอใจอย่างมาก   5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
1. การสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้
2. การจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนาบุคลากร
3. การส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
4. การสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน ที่รับผิดชอบ
5. การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. มีนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
7. การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
8. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตามเทศกาลต่างๆ
9. มาตรการดำเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการทำงาน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy