แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
  ให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
  เต็มใจให้บริการ ด้วยความเป็นสุภาพเป็นมิตร
  มีความเสมอภาคในการให้บริการ
  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
  Please enter one response per row
  มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน
  การให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
  ระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม
  ความสะดวก คล่องตัว ในการขอรับเอกสารต่างๆ
  การประสานงานภายในหน่วยงานมีความรวดเร็ว
  Please enter one response per row
  ความสะอาด เป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
  มีการจัดสถานที่นั่งและมุมพักผ่อนเพื่อรอรับบริการ
  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น internet โทรศัพท์ ฯลฯ
  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
  มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการอย่างชัดเจน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question