A Weekend Step Workshop in Ljubljana, Slovenia Vikend delavnica 12 korakov v Ljubljani, Slovenija
from 19:00 on Friday 13th until 15:00 on Sunday 15th March 2020.
od 19. ure v petek 13. do 15. ure v nedeljo 15.marca 2020.

http://www.as-slovenija.com
Venue / LOKACIJA: Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
Contacts / KONTAKT: sa.slovenija@gmail.com
Phone / TELEFON: 069 632 210
First Name and Initial / IME IN ZAČETNICA PRIIMKA *
Your answer
Home group / ANONIMNA SKUPINA *
E-MAIL *
Your answer
Phone / TELEFONE *
Your answer
A Weekend Step Workshop in Ljubljana, Sloveniafrom 19:00 on Friday 13th until 15:00 on Sunday 15th March 2020. 12 koračna vikend delavnica v Ljubljaniod 19. ure v petek 13. do 15. ure v nedeljo 15.marca 2020.
What is the aim? 
To have a spiritual awakening through working the 12 Steps of Alcoholics Anonymous, as applied to lust or other compulsions, in 16 hours. Workshop participants usually experience a profound change in their thinking, feelings, attitudes and beliefs.
Kaj je cilj:
Da dosežemo duhovno prebujenje z delom po 12 korakih Anonimnih alkoholikov, prilagojenimi za poželenje ali druge oblike kompulzij, v 16 urah. Udeleženci delavnice običajno doživijo globoko spremembo v svojem razmišljanju, občutkih, stališčih in prepričanjih.

How is this done? 
Steps 1-8 will be completed during the weekend. Step 9 will be begun but not finished and Steps 10-12 will be practiced. After the workshop, it is recommended that participants complete Step 9 with their sponsor, as soon as possible, and continue to practice Steps 10-12 on a daily basis.
Kako se to naredi:
Korake od 1 do 8 bomo zaključili med vikend delavnico. Začeli bomo z 9 korakom, vendar ga ne bomo zaključili. Prakticirali bomo korake od 10 do 12. Po delavnici je priporočljivo, da udeleženci čim prej opravijo 9 korak s svojim mentorjem in nadaljujejo z vsakodnevnimi vajami 10, 11 in 12 koraka.

Language: 
The workshop will be in English with translation in Slovene language. 
Jezik:
Delavnica bo v angleščini s prevajanjem v slovenski jezik. 

What’s involved: 
As described in the book Alcoholics Anonymous , the 12 Steps are a series of actions, which include praying, meditating, writing and sharing. All such actions are voluntary. Participants may balk at any of the Steps, though this is not recommended. Anyone who does, is welcome to remain in the workshop - as an observer - or to leave, as preferred.
Kaj bomo počeli: 
Kot je opisano v Veliki knjigi Anonimni alkoholiki, je 12 korakov sosledje dejavnosti, ki vključuje molitev, meditacijo, pisanje in podeljevanje. Vse dejavnosti so prostovoljne. Udeleženci lahko oklevajo pred nekaterimi koraki, čeprav to ni priporočljivo. Kdorkoli bi se ustavil pri določenem koraku, je še vedno dobrodošel, da ostane na delavnici kot opazovalec ali pa odide, v skadu z njegovo željo.

Who can attend:
Adults who have a desire to stop their compulsive activity. Please note that it is not possible to just do Day 2 or Day 3, as materials prepared on Day 1 are needed on Day 2, etc.
Kdo se lahko udeleži:
Odrasli, ki želijo prenehati s svojo kompulzivno dejavnostjo. Prosim upoštevajte, da se ni možno udeležiti le drugega ali tretjega dne, saj gradivo, pripravljeno 1 dan, potrebujemo v naslednjih dneh.

Maximum participants: 40
Največ udeležencev: 40

How much does it cost: 
There is no charge for the Step work itself. Participants are invited to make a donation to cover the cost of their workbooks, refreshments and use of the venue. The suggested donation is €25,- per person. Donation will be executed in person at the venue.
Koliko stane:
Za delavnico ni plačila. Udeleženci so povabljeni, da donirajo za kritje stroškov svojih delovnih zvezkov, prigrizkov in pijače, ter uporabe, ogrevanja in čiščenja prostora. Predlagana donacija znaša 25 EUR na osebo. Donacije sprejemamo v času poteka delavnice.

Booking: 
Reservation is mandatory via e-mail: sa.slovenija@gmail.com or https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW9v9lyjgPrmQzlfOZghi2Q-QxQpVE3k3EZF-YLw7pfJan6A/viewform?usp=sf_link
Rezervacija:
Rezervacija je obvezna preko e-pošte: sa.slovenija@gmail.com  ali prijavnega obrazca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW9v9lyjgPrmQzlfOZghi2Q-QxQpVE3k3EZF-YLw7pfJan6A/viewform?usp=sf_link

Workbooks: 
These are 24 page loose leaf A4 documents, in which participants do their written work. We provide printed workbooks. Workbooks will be available in Slovene and English Language.
Delovni zvezki:
Delovne zvezke velikosti A4, 24 strani, bodo udeleženci uporabljali za svoje pisne naloge. Na delavnici bodo na razpolago tiskani delovne zvezki v slovenskem in angleškem jeziku.

Meals & refreshments:
There will be refreshment breaks from time to time. Fruit and abstinent drinks will be available throughout. Packed lunches should be brought on both Saturday and Sunday.
Obroki in osvežilne pijače:
Med delavnico so predvideni odmori, kjer bo na voljo sadje, kava, čaj in brezalkoholne pijače. V okviru delavnice ne bo organiziranih obrokov. Vsak mora poskrbeti za svoje kosilo v soboto in v nedeljo.

Timings and timekeeping:
The Steps can only be done in their correct order, so it is essential to attend all sessions on time. Missed Steps cannot be caught up once the group has moved on. The Step work itself takes 16 hours.
Časovni razpored in merjenje časa:
Koraki lahko delamo samo v pravilnem vrstnem redu, zato je nujno, da se vseh srečanj udeležite pravočasno. Zamujene korake ne moremo nadoknaditi, ko gre skupina naprej. Delo po korakih bo trajalo 16 ur.

Friday:
7pm-10pm - Steps 1-3 in 3 hours (Participants are encouraged to arrive from 6.00 pm to meet other participants over tea or coffee. Please note that there will be two short (10 minute) breaks only between 7pm and 10pm).
Petek:
19.00 – 22.00 - Koraki od 1 do 3 v 3 urah (udeležence spodbujamo, da pridejo okrog 18. ure in se pred začetkom delavnice srečajo z drugimi udeleženci ob čaju ali kavi. Imejte v mislih, da bosta dva kratka (10-minutna) odmora med 19. in 22. uro).

Saturday:
*9am-6pm - Steps 4-7 in 9 hours (Bring your own packed lunch)
Sobota:
* 9.00 – 18.00 - Koraki od 4 do 7 v 9 urah (prinesite svoje kosilo)

Sunday:
*9am-3pm Steps 8-12 in 6 hours (Bring your own packed lunch)
Nedelja:
* 9:00 -3:00 Koraki od 8 do 12 v 6 urah (prinesite svoje kosilo)

Dress, contact and boundaries:
Please dress in a manner that is respectful of others, avoiding shorts, tank tops, torn or revealing clothing, and gain consent before touching or hugging another person. All activities are voluntary. Temporary sponsors will be available.
Obleka, odnosi in meje:
Oblecite se na način, ki je spoštljiv do drugih, izogibajte se kratkim hlačam, oprijetim, raztrganim ali pretirano razkrivajočim oblačilom in vprašajte za dovoljenje, preden se dotaknete ali objemate drugo osebo v skupini. Vse dejavnosti so prostovoljne. Na voljo vam bodo začasni mentorji.

What criteria should attendees meet: 
Ideally, you should already be participating in a recovery S fellowship (SA, SAA, SLAA,  S-Anon, etc.), have obtained a sponsor, have completed a written Step 1 on powerlessness over your addictive substance or compulsive activity and have shared this with others in your fellowship.
Katere kriterije morajo izpolnjevati udeleženci:
V idealnem primeru bi morali udeleženci že sodelovati v kateri od 12 koračnih S skupinah (SA, SAA, SLAA, S-Anon itd.), imeti mentorja, so zaključili pisni 1. korak glede nemoči nad svojo zasvojenostjo in to podelili z drugimi v svoji skupini.

Who should probably not attend: 
Anyone who believes they can still control their addictive or compulsive behaviour or who wants to go on drinking/acting out in it.
Za koga morda ni smiselno, da bi se udeležil:
Kdor verjame, da lahko še vedno nadzoruje svoje zasvojenost ali kompulzivno vedenje ali kdor želi nadaljevati z izživljanjem.

Any preparations: 
Join the Workshop WhatsApp Group Book your own accommodation, if required. Complete your Step 1, if possible. Bring your own packed lunch and something to write with.
Priprava na delavnico:
Pridružite se WhatsApp skupini 12 STEP WORKSHOP SLOVENIA https://chat.whatsapp.com/HeKIzN7yhgF3Mv2dQbEyfk. Če je le mogoče, napišite poprej 1 korak. Omejeno število oseb lahko prespi na blazinah v spalnih vrečah (te morate imeti s seboj) v prostorih, kjer poteka delavnica. Če želite boljše prenočišče, si ga prosim rezervirajte. Prinesite tudi svoje kosilo, pisalno podlogo in pisalo.

Contacts/Kontakt: sa.slovenija@gmail.com / 069 632 210

WhatsApp group/skupina:
https://chat.whatsapp.com/HeKIzN7yhgF3Mv2dQbEyfk
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy