แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
แบบประเมินนี้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีเบื้องต้น เพื่อให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และสามารถนำข้อคำถามไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีให้รอบคอบ รัดกุม เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรวม 100 คะแนน แต่ละข้อคำถามค่าคะแนนจะไม่เท่ากัน โดยอิงจากคู่มือการตรวจสอบสถานศึกษาด้านการเงินการบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินระดับดีมาก ค่าคะแนนที่ได้ 85-100
ผลการประเมินระดับดี ค่าคะแนนที่ได้ 70-84
ผลการประเมินระดับพอใช้ ค่าคะแนนที่ได้ 60-69
ผลการประเมินระดับปรับปรุง ค่าคะแนนที่ได้ต่ำกว่า 60
Next
This form was created inside of สพป.อุทัยธานี เขต 1. Report Abuse