Социологија - тест 1
Тест 1 за припрему пријемног испита из предмета "Социологија"
1. Социологија је наука о друштву која служи истинитом познавању друштвено-културне средине у којој живимо. Каква је социологија наука о друштву? *
1 point
2. Савремени процес узајамног повезивања и уједначавања разних друштава и култура на светском плану називасе: *
1 point
3. Термин "социологија" представља сложеницу од латинске речи societas (друштво) и грчке речи logos (појам, наука). Који научник је први употребио тајпојам? *
1 point
4. Огист Конт се надао да би социологија, као "позитивна наука" могла да помогне да решавамо друштвене проблеме. Зато се и данас за социологију каже да је она наука друштвене: *
1 point
5. Социолог који је сматрао да је особена социолошка машта главно мисаоно оруђе за објашњење и разумевање савремених облика друштвеног живота зове се: *
1 point
6. Релативно уређена и трајна скупина друштвених појава, целина друштвених деловања и понашања, друштвених односа, група, организација и установа називасе: *
1 point
7. Проучавање међуљудских односа (социјалне интеракције) унутар малих друштвених група називасе: *
1 point
8. Филозофско схватање међусобног односа појава по којем свака појава мора бити одређена (условљена и проузрокована) неком другом појавом назива се: *
1 point
9. Основни метод за прикупљање података о друштвеним појавама путем њиховог непосредног чулног опажања називасе: *
1 point
10. Сложене класификације, где се разврставају појаве на основу већег броја њихових битних карактеристика, назива се: *
1 point
11. Специфична техника за мерење друштвених и социјално-психолошких веза и односа унутар мањих друштвених група назива се: *
1 point
12. Квантитативна техника којом се описује учесталост и садржај порука у процесу јавног комуницирања зове се: *
1 point
13. У досадашњој историји социологије уобличена су три основна теоријска становишта која се, условно, могу означити као: *
1 point
14. Социолог који је од социологије очекивао да буде "вредносно неутрална наука" зове се: *
1 point
15. Релативно целовито учење о друштву или неком његовом делу назива се: *
1 point
16. Приступ у социологији који је био идејна потпора алтернативним друштвеним покретима у свету назива се: *
1 point
17. Становиште које представља реакцију на једностраности позитивистичког емпиризма, функционализма, структурализма и марксизма назива се: *
1 point
18. Скупљудских друштвених вредности, нормиитворевина друштвеног деловања назива се: *
1 point
19. Док се природна подела рада заснива на полу и узрасту, историјска подела рада своди се на тзв. три велике поделе рада у досадашњој историји: *
1 point
20. Сврсисходно друштвено деловање (рад) којим људи прилагођавају природу својим потребама назива се: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service