แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) สถานะ *
2) ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
1.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
1.4 สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
1.5 การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม
1.6 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงานทุกช่วงเวลาที่ท่านมาติดต่อ ขอรับบริการ
ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
2.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
3.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
3.4 มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดเด่น
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service