แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ ๒ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตอนที่ ๓ กระบวนการบริหารหลักสูตร
ตอนที่ ๔ กระบวนการเรียนการสอน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เลขที่ตำแหน่ง *
ขอให้ระบุเลขที่ตำแหน่งเพื่อยืนยันว่าเป็นอาจารย์ในคณะ
Your answer
๑.๑ ประสบการณ์การสอนในหลักสูตร *
๑.๒. วุฒิการศึกษา *
๑.๓. ตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๔ หลักสูตรที่สังกัดและต้องการแบบประเมินอาจารย์ประจำหลักสูตร *
ตอนที่ ๒ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับ๒.๑ ผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความชัดเจน
๒.๒ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
๒.๓ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
๒.๔ ภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม
๒.๕ มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการสอน
๒.๖ อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการเรียนการสอน
๒.๗ อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๒.๘ อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ
๓.กระบวนการบริหารหลักสูตร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๓.๑ การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๓.๒ การกำกับและติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๓.๓ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๓.๔ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ของปีที่แล้ว
๓.๕ จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๓.๖ การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม
ตอนที่ ๔ กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๔.๑ การควบคุมกำกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน
๔.๒ การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
๔.๓ การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนานักศึกษา
๔.๔ การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
๔.๕ การนำการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
๔.๖ การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
๔.๗ การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service