၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ျမန္မာတုိင္း(မ္) စာဖတ္သူစစ္တမ္းမွ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖုိ႔ ၄ ပတ္ခန္႔သာ လုိေတာ့တာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အြန္လုိင္းပရိသတ္ရဲ႕ အျမင္ေတြကုိ သိလုိပါတယ္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ျဖည့္စြက္ၿပီး ပရိသတ္ရဲ႕သေဘာထားကုိ
ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question