แบบประเมินความพึงพอใจบริการด้าน e-Learning
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจการบริการด้าน e-Learning
5 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับ พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด
สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ *
หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการทำงาน/ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงการบริการงาน e-Learning
มีการประชาสัมพันธ์การบริการงาน e-Learning อย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
2 ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
บุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ
3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
มีช่องทางติดต่อ ประสานงานกับบุคลากร เช่น โทรศัพท์ อีเมล์
มีสถานที่ให้บริการที่สะดวก สะอาด และ ปลอดภัย
4 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ให้ผู้รับบริการ
5 ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน *
5
4
3
2
1
เข้าถึงระบบ Google Classroom ได้อย่างรวดเร็ว จากทุกที่
เข้าถึงระบบ Moodle CMRU ได้อย่างรวดเร็ว จากทุกที่
เข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายงาน e-Learning ได้อย่างรวดเร็ว จากทุกที่
มีรูปแบบของสื่อที่ให้บริการหลากหลาย และตรงตามความต้องการ
มีรูปบบของแบบทดสอบที่ให้บริการที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms