แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดสรรและจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข ของ สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ (สจช.) เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
รหัสหน่วยงาน *
รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก (สนย. สป.สธ.) (สปสช.เขต ใช้ อักษร B + ลำดับเขต , สปสช. ส่วนกลางใช้ NHSO)
Your answer
ประเภท (หน่วยงาน) *
ประเภทหน่วยงานแยกตามระดับ
ตำแหน่ง (ผู้ตอบแบบสอบถาม) *
งานที่เกี่ยวข้อง *
ประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาการทำงานงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลือกงานที่จะประเมิน *
งานที่จะประเมินประกอบด้วยงานจัดสรรงบประมาณ หรืองานจ่ายชดเชยค่าบริการ
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน และการให้บริการของสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ *
5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = ไม่พอใจ 1 = ไม่พอใจมากที่สุด
5
4
3
2
1
1. ความครบถ้วน ของจำนวนเงินของข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ เทียบกับ รายงานการจ่ายชดเชย/การจัดสรรเงิน
2. ความถูกต้อง ของข้อมูลในรายงานการจ่ายชดเชย เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย /การจัดสรรเงิน
3. ความตรงเวลา ของการจ่ายโอนเงินให้หน่วยบริการ /การจัดสรรเงิน
4. การใช้งานระบบโปรแกรมที่สนับสนุนการจัดสรรและการจ่ายชดเชย เช่น e-claim / EMCO / NHSO Client / NHSO Budget ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน
5. เมื่อข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลง หรือให้บริการข้อมูลที่ร้องขอ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา 
สรุปความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการให้บริการและการดำเนินงานของสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ (หากคะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้กี่คะแนน ) *
ให้คะแนนในภาพรวมของความพึงพอใจ ระดับคะแนน เต็ม 10 คะแนน
“จุดเด่น” ของการบริการ คือ *
Your answer
จุดที่ควรปรับปรุง /ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms