แบบสอบถามการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของราชการพลเรือนสามัญไทย

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง : กรุณาตอบที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติราชการอยู่ในปัจจุบันในประเด็นต่อไปนี้

  คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องวงกลมที่ตรงกับความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นกับตัวท่าน โดย 5 = เป็นจริงมากที่สุด 4 = เป็นจริงมาก 3 = เป็นจริงปานกลาง 2 = เป็นจริงน้อย 1 = เป็นจริงน้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วนราชการของท่าน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อการแสดงบทบาทในขั้นตอนของการบริหารผลการปฏิบัติงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 5 ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ

  This is a required question
  This is a required question