แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารของส่วนงานทุกระดับมีประสิทธิภาพ และเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานให้มีคุณภาพต่อไป โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพื่อนำเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของกองนิติการให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ต่อไป
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.๑ สถานภาพ *
๑.๒ ตำแหน่ง *
๑.๓ ระดับการศึกษา *
ส่วนที่ ๒ แบบประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของกองนิติการ
เลือกช่องระดับความพึงพอใจตามที่ท่านพิจารณา *
5
4
3
2
1
๑. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
๒. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
๓. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ
๔. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
๕. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
๖. มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
๗. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
๘. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
๙. ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
๑๐. ใช้งานง่าย
๑๑. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.