รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1
สำรวจผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1
แผน ข จำนวน 50 คน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
- แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563
- รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาเดือน พฤษภาคม 2563
- เริ่มเปิดสอน ประมาณเดือน กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 2 ปี
- จำนวน 40 หน่วยกิต เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัตร
- ระบบการเรียนการสอนแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา (Block Course System)
- วัน-เวลาเรียน วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00น. และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น.
- ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 159,000บาท โดยแบ่งชำระ 7 งวด
- ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
อักษรย่อภาษาไทย ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ Master of Education
(Educational Communication and Technology)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ M. Ed. (Educational Communication and Technology)
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy