แบบสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือ

แบบสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดต่อประสานงานในการแจ้งผลการเรียนและเรื่องอื่นๆ ของนักเรียน ผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ และเป็นการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองและนักเรียน

  ข้อมูลผู้ปกครอง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลนักเรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลโทรศัพท์

  This is a required question