แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพ : *
Required
1.2 หน่วยงานที่ท่านสังกัด : *
Required
1.3 ฐานข้อมูลที่ท่านใช้งาน
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
กรุณาทำเครื่องหมาย ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 5 พึงพอใจหมายถึงมากที่ และ 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน *
2. ฐานข้อมูลสารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน *
3. ฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
4. ระบบสารสนเทศใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน *
5. การเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว *
6. การจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศ *
7. ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพ *
8. การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศไม่เกิดปัญหา *
9. กระบวนการทำงานของท่านเข้ากับฐานข้อมูลสารสนเทศหรือไม่
Clear selection
10. ทำนนำฐานข้อมูลสารสนเทศไปใช้บริหารงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy