แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

  กรุณาทำเครื่องหมาย ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 5 พึงพอใจหมายถึงมากที่ และ 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question