สรุปผลการประเมินตนเองตาม SAR ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กรุณาเลือกระดับคุณภาพตามผลการประเมินตนเองที่ปรากฎในรายงานประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน *
Your answer
จังหวัด *
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน *
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา *
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *
มาตรฐานที่ 4 : ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล *
สรุปผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2560 *
ชื่อ-สกุล ผู้บันทึกข้อมูล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service