แบบประเมิน ช่องทางสำรวจ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2559

  คำชี้แจง แบบสอบถาม

  1. แบบประเมินนี้เป็นการวัดความต้องการให้ปรับปรุงแบบสรุปบทเรียน แผนงาน / โครงการ สนใจ ข้อความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น 2. โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อความให้สมบูรณ์

  ส่วนที่ 1

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือเลือกข้อความให้ตรงตามข้อมูลให้ครบถ้วน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question