แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
คำชี้แจง
๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ชื่อ - นามสกุล *
รหัสนักศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse