แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เว็บไต์และฐานข้อมูลคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี2558

คำอธิบาย แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เว็บไซต์และฐานข้อมูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

  ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 : แบบประเมิน

  มีความชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือและมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ
  มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นปัจจุบัน
  มีการจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
  มีความรวดเร็วในการดาว์นโหลดข้อมูล
  เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
  Please enter one response per row
  มีความสวยงานทันสมัยน่าสนใจ
  มีสีสันเหมาะสม
  ขนาดตัวอักษรและรูปแบบมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
  มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
  มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
  Please enter one response per row
  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับใด
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question