แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครนายก
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
อีเมล
วันที่ *
(วันที่ยื่น)
เดือน *
(เดือนที่ยื่น)
พ.ศ. *
(พ.ศ.ที่ยื่น)
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง *
(ให้ระบุคำนำหน้าชื่อ ยศ กรุณาระบุชื่อเต็ม เช่น ร้อยตำรวจเอกสมชาย คนซื่อ)
บ้านเลขที่ ผู้ปกครอง *
(ผู้ปกครอง ที่ยื่นคำร้อง)
หมู่ที่ ผู้ปกครอง *
(ผู้ปกครอง ที่ยื่นคำร้อง)
แขวง/ตำบล ผู้ปกครอง *
(ผู้ปกครอง ที่ยื่นคำร้อง)
เขต/อำเภอ ผู้ปกครอง *
(ผู้ปกครอง ที่ยื่นคำร้อง)
จังหวัด ผู้ปกครอง *
(ผู้ปกครอง ที่ยื่นคำร้อง)
มีความประสงค์ย้ายนักเรียนไปเข้าเรียนโรงเรียนใด *
ชื่อ-สกลุ ของนักเรียน *
(กรุณากรอกคำนำหน้าชื่อ เช่น เด็กหญิงสดใส ใจดี)
เกิดวันที่ *
(วันที่เกิด ของนักเรียน)
เดือน ที่เกิด *
(เดือนที่เกิด ของนักเรียน)
พ.ศ. ที่เกิด *
(พ.ศ.ที่เกิด ของนักเรียน)
เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน *
ชั้น *
สาเหตุการย้ายโรงเรียน *
บ้านเลขที *
(บ้านเลขที่ ของนักเรียนขณะที่ย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว)
หมู่ *
(หมู่ที่ ของนักเรียนขณะที่ย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว)
ตำบล *
(เขวง/ตำบล ของนักเรียนขณะที่ย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว)
อำเภอ *
(เขต/อำเภอ ของนักเรียนขณะที่ย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว)
จังหวัด *
(จังหวัดของนักเรียนขณะที่ย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว)
ชื่อ-สกุล บิดา *
(ให้ระบุคำนำหน้าชื่อ นาย หรื่อ ยศ กรุณาระบุชื่อเต็ม เช่น ร้อยตำรวจเอกสมชาย คนซื่อ)
ชื่อ-สกุล มารดา *
(ให้ระบุคำนำหน้าชื่อ นาง/นางสาว หรื่อ ยศ กรุณาระบุชื่อเต็ม )
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง *
**หมายเหตุ
1.รับเอกสาร 2 วันนับจากวันที่ยื่นเอกสารตามวันเวลาราชการได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
2. ให้นำรูปขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาในวันที่รับเอกสาร (ยกเว้นระดับประถมวัยไม่ต้องนำรูปมา)
3.สามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่037315107
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy