แบบประเมินสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ประเมินการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 10 ประการ ให้นักเรียนเลือกว่าข้อใดตรงกับการปฏิบัติตนของนักเรียนมากที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้แนะนำและสามารถชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้แนะนำ
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้ให้คำแนะนำเป็นบางครั้ง
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้ให้คำแนะนำเป็นเป็นส่วนใหญ่
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้แต่ต้องมีผู้ให้คำแนะนำทุกครั้ง
ข้อมูลส่วนตัว
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
ห้อง *
เลขที่ *
ประการที่ 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
(1) อาบน้ำให้สะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง *
(2) สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง *
(3) ตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ *
(4) สวมเสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น *
(5) เสื้อผ้าที่ใส่แล้วนำไปซักให้สะอาดและตากแดดให้แห้ง *
(6) ซักถุงเท้า รองเท้าผ้าใบให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง *
(7) ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน *
(8) จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ *
ประการที่ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องไม่มีชื่อ
(9) แปรงฟันหรือบ้วนปากให้สะอาดหลังกินอาหาร *
(10) แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งในตอนเช้าและก่อนนอน *
(11) แปรงลิ้นทุกครั้งหลังการแปรงฟันเพื่อกำจัดคราบอาหารตกคางอันเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก *
(12) หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ขนมหวาน ทอฟฟี่หรือขนมหวานเหนียว เป็นต้น *
(13) พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปาก ปีละ 1 ครั้ง *
(14) ไม่ใช้ฟันกัด ขบเคี้ยวของแข็ง หรือใช้ฟันผิดหน้าที่ *
ประการที่ 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายไม่มีชื่อ
(15) ล้างมือให้สะอาดก่อน-หลังเตรียมปรุงอาหารหรือกินอาหาร *
(16) ล้างมือให้สะอาดหลังการขับถ่ายทุกครั้ง *
(17) ล้างมือให้สะอาดหลังหยิบจับสิ่งสกปรก *
(18) ล้างมือให้สะอาดหลังจับ – ต้องสัตว์ทุกชนิด *
(19) ล้างมือให้สะอาดก่อน – หลังจับต้องผู้ป่วย *
(20) ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง *
(21) ไม่ใช้มือที่ไม่ได้ล้างจับต้องบริเวณใบหน้า *
ประการที่ 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
(22) เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารอันตราย *
(23) กินอาหารที่มีการเตรียม การประกอบอาหาร และใส่ในภาชนะที่สะอาด *
(24) กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่กินอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ *
(25) ไม่กินอาหารที่ใส่สี มีสารอันตราย เช่น สีย้อมผ้า ยากันบูด ผงชูรส บอแรกซ์ ยาฆ่าแมลง ฟอร์มาลีน เป็นต้น *
(26) กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศ วัยและกิจกรรมประจำวัน *
(27) ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เช่น น้ำประปา น้ำต้ม น้ำฝน น้ำที่ ผ่านการกลั่นกรอง น้ำกลั่น น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างถูกวิธี เป็นต้น *
(28) หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด และของหมักดอง *
ประการ 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ
(29) ไม่สูบบุหรี่ *
(30) ไม่ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ *
(31) ไม่ใช้สารเสพติด *
(32) สร้างเสริมค่านิยม รักเดียวใจเดียว รักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม (มีคู่ครองเมื่อถึงเวลาอันควร) *
ประการที่ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
(33) ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว *
(34) เคารพผู้อาวุโส เชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ในบ้าน *
(35) มีส่วนในการสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันให้เป็นสิ่งที่สนุกสนานและมีความสุข *
(36) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีในครอบครัว *
(37) มีน้ำใจ เป็นห่วงเป็นใย และถนอมน้ำใจคนในครอบครัว *
(38) ปรึกษาหารือกับสมาชิกในครองครัวเมื่อมีปัญหา *
(39) ส่งเสริมค่านิยมการมีความสุขร่วมกันในครอบครัวมากกว่าการหาความสุขตามลำพัง *
ประการที่ 8. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
(40) จัดของเล่น ของใช้ อุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบ ไม่วางเกะกะ *
(41) ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ *
(42) ปิดวาล์วแก๊สหุงต้มอาหารทุกครั้งหลังการใช้งาน *
(43) ระมัดระวังตนเองและตระหนักถึงกฎแห่งความปลอดภัย *
(44) ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า เตาแก๊ส ของมีคม จุดธูปเทียนบูชาพระ ไม้ขีดไฟ *
(45) ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่นปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยจากการจราจรทางบก ทางน้ำ ป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการ เขตก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการชุมนุมห้อมล้อมในขณะเกิดอุบัติภัย *
ประการที่ 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีชื่อ
(46) ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง *
(47) ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย *
(48) เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอย่าง สนุกสนาน *
(49) ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง *
ประการที่ 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
(50) มองโลกในแง่ดี คิดในแง่บวก รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการให้อภัย *
(51) รู้เท่าทันอารมณ์ของตนและเรียนรู้การฝึกทักษะในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง *
(52) แบ่งเวลาในแต่ละวันให้เหมาะสมโดยจัดให้มีเวลาสำหรับการคลายเครียดบ้าง *
(53) จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ มองแล้วสบายตา สบายใจ *
(54) เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลายโดยการปรึกษาผู้ใกล้ชิดที่ไว้ใจได้หรือเข้าหาสิ่งบันเทิงใจ เช่น เล่นกีฬา ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ เป็นต้น *
(55) ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา *
ประการที่ 10. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
(56) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า *
(57) ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน บ้าน ชุมชน และที่สาธารณะ ต่างๆ *
(58) ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ สัตว์ป่า เป็นต้น *
(59) หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติก สเปรย์ เป็นต้น *
(60) ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม *
(61) สำนึกในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น เช่น ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด *
(62) มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ *
(63) มีการกำจัดขยะในบ้านและทิ้งขยะในที่รองรับ *
Submit
This form was created inside of Satri Si Suriyothai School. Report Abuse - Terms of Service