แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานต่าง ๆ ภายใต้สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ              
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการได้ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตอบแบบสอบถามดังกล่าว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.งาน/หน่วยที่ท่านติดต่อ , ประสานงาน , รับบริการ *
2.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทำเครื่องหมาย    หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
2.1 เพศ *
2.2 ประเภท *
2.3  ท่านได้ใช้บริการในเรื่องใด *
    3.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย    หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)        
1=น้อยที่สุด   2=น้อย    3=ปานกลาง      4= มาก     5= มากที่สุด  
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ *
1
2
3
4
5
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.ด้านคุณภาพการให้บริการ
5.ด้านสารสนเทศของหน่วย/งาน
4. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy