ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอำนาจเจริญ
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสื่อ งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เห็นความสำคัญของการควบคุมสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 29 จึงได้จัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนทำการลงทะเบียนสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดสรรจาก สำนักงานเขต หรือได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ หรือสื่อที่ครู อาจารย์และนักเรียนผลิตขึ้นใช้เอง วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
2) เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
3) เพื่อสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
4) เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา *
Required
วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อสื่อ *
ประเภทสื่อ *
Required
รหัส
แหล่งที่มาการได้รับ
หมายถึง แหล่งที่มาที่โรงเรียนได้รับสื่อการเรียนการสอน เช่น สำนักงานเขต /บริจาค /ผลิตใช้เอง เป็นต้น
จำนวน
สื่อใช้ประจำที่
หมายถึง สื่อการเรียนการสอนใช้สอนประจำในชั้นเรียนหรือห้องเรียน เช่น ชั้นเรียน/ห้องเรียน/ห้องพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น
ลิ้งค์ URL ของสื่อ
ตัวอย่างเช่น สื่อ วิดีทัศน์ https://youtu.be/Xp2OC76gfr0
อัพโหลดสื่อ
หมายเหตุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service