แบบประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา และความพึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง : กรุณาตอบคำถามที่ตรงกับข้อมูลจริงของนักศึกษา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา

  คำชี้แจง : กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
  การบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้มีความทันสมัย
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาตรงตามความต้องการและทันสมัย
  การให้ความรู้ / การฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
  Please enter one response per row
  ระบบงานทะเบียนสามารถใช้บริการได้รวดเร็ว
  ระบบบริหารการศึกษาอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วน
  สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส / สระว่ายน้ำ / โรงยิม)
  ห้องพยาบาล
  สถานที่จัดจำหน่ายอาหาร (ราคา / ความสะอาด / ความสะดวก)
  Please enter one response per row
  ระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
  การรักษาความปลอดภัย
  การกำจัดขยะและระบบบำบัดของเสีย
  ระบบและการป้องกันอัคคีภัย
  Please enter one response per row
  ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการเหมาะสม (แสงสว่าง / โต๊ะเก้าอี้ / ความสะอาด)
  ความพร้อมของสื่อเทคโนโลยี / อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
  สื่อการเีรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสม
  จุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
  Please enter one response per row
  มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปีและมีประสิทธิภาพ
  นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตจากอาจารย์ของหลักสูตร
  มีการให้คำแนะนำ / ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ได้เป็นอย่างดี
  การจัดเวลาในการเข้าพบ อย่างเหมาะสม
  มีความสามารถให้คำแนะนำทั้งในด้านวิชาการ / การดำเนินชีวิต ได้เป็นอย่างดี
  ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
  Please enter one response per row
  นักศึกษา สามารถรับข้อมูลข่าวสารของคณะฯ / หลักสูตรได้จากหลายช่องทาง
  บริการข่าวสารมีความทันสมัย หลากหลาย และเป็นประโยชน์
  มีบริการข้อมูลด้านการศึกษา (การอบรม / การศึกษาต่อ) อย่างสม่ำเสมอ
  บริการข้อมูลด้าน ทุนเพื่อการศึกษา
  Please enter one response per row
  มีโครงการ / กิจกรรม ที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ที่เหมาะสม
  มีกลุ่มกิจกรรมให้นักศึกษา เข้าร่วมอย่างหลากหลาย
  จัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการให้ความรู้และทักษะ แก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ
  โครงการ/ กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ
  โครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

  ท่านมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในคณะฯ / มหาวิทยาลัยฯ เช่น การส่งเสริมการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การแสดงความเคารพอาจารย์ การไหว้ครู การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของห้องเรียน อาคาร และสถานที่ วัฒนธรรมการใช้หั้องน้ำ เป็นต้น
  อาคาร สถานที่ ในคณะฯ / มหาวิทยาลัยฯ มีความสะอาด สวยงามและถูกสุขลักษณะ
  คณะฯ มีอาคาร และสถานที่ที่มีสุนทรียภาพ ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น อาคารเยาวภา อาคารสวนดุสิตโพล อาคารเรียน 1 อาคารรักตะกนิษฐ์ อาคารเรียน 32 และอาคารต่าง ๆ
  คณะฯ ตกแต่งอาคาร สถานที่ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามอย่างมีสุนทรย์ที่มีรสนิยม เช่น ปลูกต้นไม้ ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ เป็นต้น
  คณะฯ มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  คณะฯ มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อ และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม / โครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น อาคารเยาวภา ลานอเนก ประสงค์ ห้องประชุม เป็นต้น
  คณะฯ มีการจัดกิจกรรม / โครงการทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และสม่ำเสมอ
  คณะฯ มีแหล่งเรียนรู้หรือหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน เช่นหลักสูตร คณะ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการเป็นต้น
  คณะฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพทางการรับรู้
  คณะฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพทางการรับรู้ และชื่นชมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  คณะฯ มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา
  Please enter one response per row
  This is a required question