แบบประเมินความพึงพอใจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเว็บไซต์
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
เพศ *
สถานะ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
ด้านระบบและการใช้งานระบบ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
ความสามารถของระบบในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงกับผู้ใช้งาน
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลสารสนเทศลงในระบบ
ความสามารถในการแก้ไขรายการข้อมูลสารสนเทศลงในระบบ
ความสามารถในการใช้ระบบง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก
ความสามารถของระบบมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
ความสามารถของระบบมีเสถียรภาพ การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา
ความสามารถของระบบมีความควบคุมต่อการใช้งานระบบในทุกด้าน
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
ความชัดเจนของการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลระบบสารสนเทศ
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
การใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง และรูปภาพมีความเหมาะสม
ความสวยงามในการออกแบบหน้าจอภาพ
ตำแหน่งช่องข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม
ความกว้างของช่องกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม
การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.