Årsmöte för LUGI JUDO söndag 11/4
OBS! Meet-möteslänk mailas ut någon dag innan årsmötet.

Datum: Söndagen 11 april
Tid: Kl. 18:00 - 21:00

Ärenden vid årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Resultatdisposition
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Arvoden
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c. eventuella fyllnadsval till styrelsen;
d. två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e. två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
g. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Information från styrelsen till medlemmarna om verksamhetsplan samt ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. Ej beslutspunkt på årsmötet.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

OBS! Viktigt! Skicka in ert svar senast torsdag den 8 april! OBS! Viktigt!
Fyll i era svar i nedanstående formulär!

Väl mött!
Kristina Strutz
Ordförande
LUGI Judo
För- och Efternamn *
E-postadress *
Deltager *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lunds kommun. Report Abuse