แบบสำรวจองค์ความรู้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คำชี้แจง
1. โปรดกรอกข้อมูลแบบสำรวจองค์ความรู้เพื่อสถาบันจัดการความรู้จะดำเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560
2. กรณีเป็นบุคลากรสายวิชาการ ไม่ต้องกรอกแบบสำรวจในข้อ 3
3. กรณีเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 4
4. โปรดส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันจัดการความรู้ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
1.ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ - สกุล *
(โปรดระบุคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว/หรือตำแหน่งทางวิชาการ)
ตำแหน่ง *
(ตำแหน่งที่รับเข้าปฏิบัติงาน หากท่านไม่ทราบสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อหน่วยงาน *
(หน่วยงานหรือฝ่ายที่ท่านสังกัดอยู่)
เพศ *
ระยะเวลาการทำงาน *
ท่านเป็นบุคลากรสาย *
2. องค์ความรู้ที่ท่านมีแล้ว คือ
2.1 องค์ความรู้เรื่อง
2.2 องค์ความรู้เรื่อง
2.3 องค์ความรู้เรื่อง
2.4 องค์ความรู้เรื่อง
2.5 องค์ความรู้เรื่อง
3. องค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม (สายสนับสนุน)
(กรณีเป็นบุคลากรสายสอน ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 3)
(องค์ความรู้ที่ท่านสนใจ อธิบายเป็นข้อความยาวๆได้ไม่จำกัด)
4. องค์ความรู้ที่ท่านต้องการเพิ่มเติม (สายสอน)
(กรณีเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 4)
ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy