แบบสอบถามความต้องการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ข้อกำหนดคุณลักษณะ (Specification) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดทำฐานข้อมูลฯ ของ วศ.
โปรดตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 22 ธ.ค. 2563
1.0 คำนำหน้า
Clear selection
1.1 ชื่อ นามสกุล
1.2 ตำแหน่ง
2.1 โทรศัพท์
2.2 E-mail
3. ชื่อหน่วยงาน
4. ขนาดของกิจการ
Clear selection
5. ประเภทกิจการ
6. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานท่านอยู่ในสาขา
7. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานท่าน มีการจำหน่าย/ส่งออก
7.1 กรณีมีการจัดจำหน่าย/ส่งออกต่างประเทศ โปรดระบุ ชื่อประเทศ หรือ กลุ่มประเทศ หรือ ทวีป
8. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงานท่าน
8.1 สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงานท่านที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์และได้รับการรับรองแล้ว ได้แก่
8.2 สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงานท่านที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง ได้แก่
8.3 สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงานท่านที่ไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่
9. ท่านต้องการให้มีการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกี่ยวกับเรื่องใด (โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้กับอาหาร วิธีทดสอบผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อกลุ่มสารลดแรงตึงผิว กระดาษถนอมสายตา ฯลฯ)
10. สารสนเทศที่ท่านใช้อยู่หรือต้องการใช้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3lD5MX7 )
11. ท่านต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือไม่
12. หากสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะจัดทำฐานข้อมูลด้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ท่านต้องการให้ฐานข้อมูลฯ มีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้าง
13. ท่านมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้
14. ท่านได้รับแบบสอบถามนี้จากช่องทางใด
Clear selection
ช่องทางการตอบแบบสอบถาม
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy