แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องและอุปกรณ์ ห้องสืบค้น

คำชี้แจง การประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาห้องและอุปกรณ์ โดยเลือกคำตอบที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ดังนี้
  คำตอบ
  This is a required question
  คำตอบ
  This is a required question

  หัวข้อประเมิน

  ระดับความพึงพอใจ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุงด่วน 0 = ไม่เคยใช้บริการ
  1. การติดป้ายชื่อห้องประชุมและชื่อผู้รับผิดชอบ
  2. ตารางการใช้ห้องที่เป็นปัจจุบัน
  3. ห้องประชุมมีแสงสว่าง/อุณหภูมิ ภายในห้องเหมาะสม
  4. ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมาะสม และระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
  5. สภาพแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ การจัดพื้นที่ใช้สอยเหมาะสม
  6. ระเบียบ/ข้อปฏิบัติการใช้ห้องประชุม
   7. เครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  Please enter one response per row
  1. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความครอบคลุมทั่วถึง
  2. ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
  3. สัญญาณ Wireless ครอบคลุมทั่วถึง
  4. ความเร็วของสัญญาณในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  5. มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย
  Please enter one response per row
  This is a required question