แบบนิเทศ ติดตาม การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
Clear selection
Clear selection
คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำการประเมินตามรายการประเมินในและให้ระดับคุณภาพตามคำอธิบาย
ชื่อผู้รับการประเมิน *
ด้านที่ 1 ประเด็นการประเมินแผนจัดการเรียนรู้
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยที่สุด
1.1 แผนจัดการเรียนรู้มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ *
1.2. จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ *
1.3. เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล *
1.4. เลือกใช้สื่อแห่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยี ที่หลากหลาย เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ *
1.5. เลือกใช้วิธีวัดผล และเครื่องมือประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ *
ด้านที่ 2 ประเด็นการประเมิน
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยที่สุด
2.1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ *
2.2. ใช้วิธีสอน หรือเทคนิคการสอนส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนตามความสามารถได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ *
2.3. ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
2.4. มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย *
2.5. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้านการเรียน *
ด้านที่ 3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
5 = ผู้เรียนร้อยละ 80 ถึง 100 มีคุณลักษณะตามรายการประเมิน
4 = ผู้เรียนร้อยละ 70 ถึง 79 มีคุณลักษณะตามรายการประเมิน
3 = ผู้เรียนร้อยละ 60 ถึง 69 มีคุณลักษณะตามรายการประเมิน
2 = ผู้เรียนร้อยละ 50 ถึง 59 มีคุณลักษณะตามรายการประเมิน
1 = ผู้เรียนร้อยละ 0 ถึง 49 มีคุณลักษณะตามรายการประเมิน
3.1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามทีกำหนดในแผนจัดการเรียนรู้ *
3.2. ชิ้นงาน หรือผลงานของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรถนะสำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรูั *
3.3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยมีความพร้อมในระดับดีขั้นไป *
3.4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน และความกตัญญูระดับดีขึ้นไป *
3.5.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ *
ผู้ประเมิน
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy