Төрийн албаны шалгалтад хамтдаа бэлдье
Ерөнхий мэдлэгийн сорил
Өнөөдрийн сорилын агуулгад Ерөнхий мэдлэгийн сорилоос 55 тест орсон байна. Хамтдаа номоо уншъя, Хамтдаа шалгалтдаа тэнцье. 2020.10.29
Ерөнхий мэдлэг
Хууль, Түүх, соёл, нийгэм, эдийн засаг
1. Аль тохиолдолд шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллагад шилжүүлэн өгөх вэ? *
1 point
2. Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний биед нь болон орон байр, албан тасалгаанд нь нэгжлэг үзлэг явуулж болох уу? *
1 point
3. Үндсэн хуулийн цэцийн даргыг хэрхэн сонгох вэ? *
1 point
4. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилт *
1 point
5. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилт *
1 point
6. Яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад зөвлөх үүрэг бүхий Зөвлөлийн ажиллах журмыг хэн батлах вэ? *
1 point
7. Сангийн сайд яамныхаа байранд Олон улсын валютын санг байрлуулж болох уу? *
1 point
8. Зөвийг сонго. Төрийн захиргааны төв байгууллага нь: *
1 point
9. Иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл, эсүйлдэхүйн талаар хаана гомдол гаргаж болох вэ? *
1 point
10. Барилга барих үйл ажиллагаа эрхэлдэг компанийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөөгүйгээс хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогыг тодорхойлох боломжгүй болсон. Энэ тохиолдолд нийгмийн даатгалын байгууллага түүнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэрхэн оногдуулах вэ? *
1 point
11. Нийгмийн даатгал албан журмын байж болох уу? *
1 point
12. Монгол Улсын иргэн М нь хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад ажилладаг. Энэ тохиолдолд түүний төлөхнийгмийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг Нийгмийн даатгалын тухай хуулиар ямар субъект тогтоох вэ? *
1 point
13. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ ... адилбаталгаагаар хангагдана *
1 point
14. Нийслэлийн удирдлагаас хот тохижилт, хүрээлэн байгаа орчин, хот-нийтийн аж ахуйг хамгаалах талааргаргасан шийдвэрийг төрийн захиргааны төв байгууллага биелүүлэх үүрэг хүлээх үү?
1 point
Clear selection
15. Албан тушаалтан өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй ашгийн төлөө үйл ажиллагаатай харилцааг дуусгавар болгосноос хойш 2 жилийн хугацаанд тухайн этгээдтэй .............................. зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно *
1 point
16. Албан тушаалтан тухайн албан тушаалд сонгогдох, томилогдохын өмнө төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан бол тухайн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай холбогдох захиргааны шийдвэр гаргаж болох уу? *
1 point
17. УИХ-ын гишүүнд өөрт нь үйлчлэх хэвлэл мэдээллийн ажилтан албан тушаалын ямар ангилалд хамаарахвэ? *
1 point
18. Сумын ИТХ-ын дарга албан тушаалын аль ангилалд хамаарах вэ? *
1 point
19. Эрүүл мэндийн сайдын өөрт нь үйлчлэх орон тооны зөвлөх нь: *
1 point
20. Дараахь албан тушаалуудын аль нь төрийн тусгай албан тушаал вэ? *
1 point
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy