แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในการศึกษาต่อ

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และระดับชั้น ม.6
ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแนะแนวการศึกษาต่อของรุ่นน้องต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question