แบบสอบถามความพึงพอใจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขกาฬสินธุ์ จำกัดในการออกสัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการออกสัญจรพบปะสมาชิกประจำปี 2562เพื่อนำมาประมวลผลการสำรวจระดับความพึงพอใจมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะเชิงปฏิบัติกับหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการผู้มารับบริการมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 อายุ *
1.2 รายได้ต่อเดือน *
1.3 เพศ *
1.4 ประเภทสมาชิก *
1.5 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ *
1.6 สังกัดเขต *
1.7 ปัจจุบันท่านมีหนี้อยู่กับสหกรณ์ออมทรัพฯ หรือไม่ ถ้าไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 1.9)
1.8 จำนวนเงินที่ท่านมีหนี้อยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน
1.9 ปัจจุบันท่านมีหนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่นหรือไม่
1.10 จำนวนเงินที่ท่านมีหนี้อยู่กับสถาบันการเงิน ในปัจจุบัน
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คำชี้แจง ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง)
ด้านที่ 1 การบริการของสหกรณ์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน (การบริหารในสหกรณ์ฯ)
1.2 คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ (การอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก)
1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ต่อสมาชิก
1.4 ความเหมาะสมของการจัดสำนักงานของสหกรณ์ฯ
ด้านที่ 2 การจัดสวัสดิการของสหกรณ์ฯ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ความเหมาะสมของการจัดของชำร่วยประจำปีที่ผ่านมา
2.2 ความเหมาะสมของการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก (ทุนศึกษาบุตร (ตามจำนวนบุตรทุนละ 500 บาท) สมาชิกสมรส สมาชิกได้บุตร บิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต สมาชิกโสด อุปสมบท วงเงิน 1,000 บาท สมาชิกเกษียณราชการ สูงอายุ
ตอนที่ 3 ความคิดต่อการพัฒนางานสหกรณ์ฯ ต่อไปนี้ท่านเห็นด้วยหรือไม่ (คำชี้แจง ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง) *
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการออกหน่วยสัญจรพบปะสมาชิก
3.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการจับสลากแจกของรางวัล ในการออกหน่วยสัญจรพบปะสมาชิก
3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการเลือกประธานหน่วยโดยการลงคะแนนเลือกตั้ง
3.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการเลือกตัวแทนสมาชิก (1:7) โดยการลงคะแนนเลือกตั้ง
3.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ห้วงระยะเวลาในการออกสัญจร
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการออกพบปะสมาชิกสัญจร ประจำปี
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service