Request edit access
XXIV Seminarium Śląskie: Powrót do Europy - 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej/24. Schlesienseminar zum Thema „Rückkehr nach Europa – 15 Jahre Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union“
Formularz zgłoszeniowy do XXIV Seminarium Śląskiego nt. "Powrót do Europy - 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 22.10-24.10.2019 r. na zamku w Kamieniu Śląskim (ul. Parkowa 1a).

Udział w Seminarium Śląskim jest odpłatny. Opłaty za uczestnictwo wynoszą:
*dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, opcja bez obiadu): 10,00 zł
*dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 30,00 zł;
*dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 100,00 zł.
Opłaty można uiszczać przelewem na konto:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001
Tytuł wpłaty: „XXIV Seminarium Śląskie, imię i nazwisko, data/y, za którą/e dokonuje się opłaty ”, np.: XXIV Seminarium Śląskie, Jan Nowak, 22.10.,23.10.,
lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas Seminarium (22-24.10.2019 r.) w biurze konferencji.

Oferujemy możliwość zorganizowania transportu dla grup (min. 12 osób).

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje p. Karolina Syga:
tel.: 77 402 51 05
e-mail: karolina.syga@haus.pl

Szczegóły: www.haus.pl
Na Państwa zgłoszenia czekamy 18.10.2019 r.
***
Anmeldeformular für das 24. Schlesienseminar z. Th. „Rückkehr nach Europa – 15 Jahre Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union“, das vom 22. bis 24. Oktober 2019 im Schloss in Groß Stein stattfindet.

Die Teilnahme am Schlesienseminar ist kostenpflichtig. Die Kosten betragen:
* für nichtübernachtende Teilnehmer (Pauschale 1 Tag, ohne Mittagessen): 10,00 zł;
* für nichtübernachtende Teilnehmer (Pauschale 1 Tag, inkl. Mittagessen u. Kaffeepausen): 30,00 zł;
* für übernachtende Teilnehmer (Doppelzimmer, Pauschale 1 Tag, inkl. Mittagessen u. Kaffeepausen): 100,00 zł.
Die Zahlung der Teilnahmekosten kann per Banküberweisung an das folgende Konto:

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit
Kontonummer: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001
Titel der Überweisung: 24. Schlesienseminar, Vor- und Nachname, Datum/Daten für die die Zahlung erfolgt, z. B.: „24. Schlesienseminar, Jan Nowak, 22.10., 23.10.“,
oder vor Ort in Groß Stein während der Konferenz (22.-24.10.2019) im Konferenzbüro erfolgen.
Größeren Teilnehmergruppen bieten wir logistische Unterstützung (mind. 12 Personen).

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Karolina Syga:
Tel.: (+48) 77 402 51 05
E-Mail: karolina.syga@haus.pl

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung und bitten um Rücksendung bis zum 18.10.2019.
Email address *
Imię i nazwisko/Vor- und Nachname: *
Your answer
Nr tel./Telefonnummer: *
Your answer
Wezmę udział w Seminarium w następującym terminie/ Ich nehme an folgenden Seminartagen teil (można wybrać dowolną liczbę dni/Sie können eine beliebige Anzahl von Tagen angeben): *
Required
Będę korzystał/a z noclegu w terminie/Ich bitte um Unterkunft am (można wybrać dowolną liczbę dni/Sie können eine beliebige Anzahl von Tagen angeben): *
Required
Będę korzystał/a z wyżywienia (obiadu) w terminie/Ich bitte um Verpflegung (Mittagessen) am (można wybrać dowolną liczbę dni/Sie können eine beliebige Anzahl von Tagen angeben): *
Required
Proszę o posiłki wegetariańskie/Ich bitte um vegetarische Gerichte: *
Dodatkowe informacje/Zusätzliche Informationen:
Your answer
INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przekazaniem powyższych danych osobowych Związek Stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach niniejszym informuje:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest: Związek Stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
w Gliwicach za numerem: 0000001456, legitymujący się nadanym numerem NIP: 6312179615 oraz REGON: 273858174.
2. Telefon kontaktowy do Administratora: +48 32 461 20 70, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: haus@haus.pl.
3. Dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia oraz rozliczenia projektu „XXIV Seminarium Śląskie”
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w okresie do zakończenia realizacji i rozliczenia wskazanego wyżej projektu, a także w okresie po jego zakończeniu ze względu na obowiązujące przepisy rachunkowo-księgowe.
5. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane odbiorcom:
a. operatorowi pocztowemu (celem przekazania korespondencji związanej z projektem),
b. dotacjodawcom projektu (celem wykazania, ile osób brało udział w projekcie),
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – zgody opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO**).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie stanowi warunek uczestnictwa
w projekcie „XXIV Seminarium Śląskie".
8. Osoba, której dane osobowe dotyczą – jej opiekun prawny, ma prawo, na zasadach wskazanych w UODO* i RODO**:
a. żądać od Administratora dostępu do danych osobowych: może zwrócić się do Administratora
o wskazanie, czy Administrator przetwarza jej dane, jakie to dane, jakie są cele przetwarzania, komu dane mogą być przekazywane a także jakie środki ochrony danych osobowych jej przysługują;
b. żądać ich sprostowania: może zwrócić się do Administratora wskazując, że dane są błędne lub nieaktualne, lub niekompletne;
c. żądać ich usunięcia – może zwrócić się do Administratora o usunięcie danych,
w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, osoba cofnęła zgodę, nie ma zaś żadnej innej podstawy przetwarzania, osoba zgłosi sprzeciw, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d. żądać ograniczenia przetwarzania – może zwrócić się do Administratora w szczególności, jeżeli: kwestionuje prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba nie żąda ich usunięcia, Administrator nie potrzebuje już przetwarzać danych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw;
e. do przenoszenia danych – zażądania od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych.
f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – w każdym przypadku w którym sądzi, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO**.
9. Administrator przetwarza dane na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO* i RODO**.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
* ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej. Report Abuse