แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งประกอบไปด้วย 14 หน่วยงาน และ 3 เว็บไซต์ ได้แก่ งานสารบรรณ งานหลักสูตรอุดมศึกษา งานหลักสูตรอาชีวศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานแผนฯ งานบริการวิชาการ งานประชุมฯ งานรับเข้า งานแนะแนวศึกษาต่อ งานศูนย์ทดสอบ งานสหกิจศึกษา งานสารสนเทศ ICT และงานศึกษาทั่วไป เว็บระบบต่างๆของกองฯ เช่น ระบบบริการศึกษา ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และระบบสมัครเรียนออนไลน์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป มหาวิทยาลัยนครพนมจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยการเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
1.1 เพศ *
1.2 ประเภทผู้รับบริการ *
1.3 หน่วยงานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการ *
เว็บระบบต่างๆของกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.1 มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 สามารถให้คำชี้แจงและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และความพร้อมในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดี และเป็นกันเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.1 ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารคำขอ ปากกา เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง มีน้ำดื่ม มีห้องสุขาที่สะอาด เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.1 การให้บริการได้รับตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 สามารถนำคำตอบ/ข้อแนะนำ ไปปรับใช้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse