แบบสอบถามความคิดเห็น
การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สอบถาม สำนักงาน ก.ถ.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน ก.ถ. ได้รับทราบปัญหาจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าปัจจุบันขาดบุคลากรที่มีความชำนาญด้านบริหารงานบุคคล และต้องให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นมารับผิดชอบแทน เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นส่วนราชการจำเป็นของ อปท. จึงได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางการกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เพื่อให้ อปท. มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีความรู้และความสามารถเป็นการเฉพาะ ให้การปฏิบัติงานมีความอิสระ โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้กับผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของ อปท.
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการออกประกาศ ก.ถ. จึงขอรับฟังความเห็นตามแบบสอบถามความคิดเห็น โดยมีทั้งหมด 16 ข้อ แบ่งเป็น ตอนที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 จำนวน 11 ข้อ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา โดยจะนำมาสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอสำหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานกลางการกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ต่อไป

ตอนที่ 1
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้แสดงความคิดเห็น
เพศ *
Required
อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด *
ประเภทตำแหน่ง *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms