ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม2563 (เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19)
** กรุณาอ่านก่อนกรอกใบสมัคร****
- ใส่ข้อมูลของท่านให้ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อกลับ
- เลือกระดับชั้น​ ปวช./ปวส.​ ที่ต้องการสมัคร​ให้ถูกต้อง หากเลือกผิด​ ท่านจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

เอกสารประกอบการสมัคร ที่ต้องนำมามอบตัวในวันรายงานตัว (อย่างละ 2 ฉบับ)
1.บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา ฉบับจริง
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษาและบิดามารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมรับรองภสำเนาถูกต้อง)
4.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน นักศึกษาและบิดามารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)หรือหนังสือรับรองแสดงผลการศึกษา 5 ภาคเรียน (ปพ.7) หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ฉบับจริง

คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
- ระบบทวิภาคี ต้องเข้าเรียนเต็มเวลาในวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาแรก และออกฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษาถัดไปตามแผนการเรียน
- ภาคสมทบ ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานระดับบริหาร

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy