FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY                      „Przestępczość i prawo karne w Europie - ujęcie komparatystyczne”
KONFERENCJA - ON-LINE - UCZESTNICTWO BIERNE

Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii wraz z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość i prawo karne w Europie - ujęcie komparatystyczne”. Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. w formie zdalnej (wideokonferencja), za pośrednictwem odpowiedniego komunikatora.

Formularz wyłącznie przeznaczony dla osób biorących BIERNY udział w konferencji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższego formularza oraz zainteresowanych wydarzeniem prosimy o jego wypełnienie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rejestracji i udziału w Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowej - „Przestępczość i prawo karne - ujęcie komparatystyczne”.  
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji i wzięcia udziału w konferencji.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a także przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Przekazane na potrzeby organizacji konferencji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko: *
Tytuł zawodowy/stopień naukowy: *
Telefon kontaktowy:
Uniwersytet: *
Wydział/Instytut: *
Katedra/Zakład:
Ja, wyżej podpisana/-y: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy