ใบสมัคร ชมรม TO BE NUMBER ONE
ใบสมัครชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยน้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
Captionless Image
1.หมายเลขบัตรประชาชน *
2.คำนำหน้าชื่อ *
3.ชื่อ-สกุล *
4.หมายเลขโทรศัพท์ *
5.อายุ (ปี) *
6.สังกัดคณะ /สถาบัน /สำนักวิชา *
7.ระดับชั้น *
8.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ /ที่อยู่ปัจจุบัน *
9.เหตุผลที่เข้าร่วมชมรม *
10. เหตุผล /ข้อมูลเพิ่มเติม การเคยเป็นกรรมการ /การเคยเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนเดิม ในอตีตที่ผ่านมา
11.โรงเรียนเดิม /สถานศึกษาเดิม /จังหวัด *
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse