แบบรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย หลักสูตรแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
1.สถานะผู้ประเมิน *
2. ท่านมีความเห็นอย่างใด เกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หลักสูตรแพทยศาสตร์ปรับปรุง 2562 *
3. ความคาดหวังของท่านต่อการศึกษาแพทยศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของท่านในหลักสูตรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี *
4. การเรียนการสอนโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีแนวปฏิบัติอย่างใด *
5. ปัญหาในการทำงานของแพทย์ในเวชปฏิบัติที่เป็นคดีความฟ้องร้องมักจะเป็นเรื่องการฉวยโอกาสเรียกค่าตอบแทนเพิ่มในการดูแลผู้ป่วย ทั้งๆ ที่เป็นเวลาปฏิบัติงานในเวลาราชการของรัฐ การทำหัตถการเป็นกรณีพิเศษ เช่น การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง โดยเรียกร้องเงินค่าตอบแทนในอัตราที่สูง แต่กลับมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนเกิดตามมา เหล่านี้เป็นต้น ท่านคิดว่า ควรแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร *
6.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะมีวิธีการติดตามประเมินผลการเรียน การสอน หลักสูตรที่ยึดชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ได้อย่างใด *
7.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse