แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในคุณลักษณะของบัณฑิต และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำชี้แจง :
         เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงค์จะทราบผลความพึงพอใจในคุณลักษณะของบัณฑิต   และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามการประเมินของนายจ้าง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือ จากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งมี 5 ส่วน คือ

ส่วนที่  1   สถานภาพของหน่วยงาน และผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่  2   แบบประเมินความพึงพอใจในคุณลักษณะของบัณฑิตและระดับผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ส่วนที่  3   อัตลักษณ์ของบัณฑิต
ส่วนที่  4   สรุประดับความพึงพอใจในคุณลักษณะของบัณฑิตและผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ส่วนที่  5   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse