મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસશીપ યોજના માટેનું નોંધણી ફોર્મ (Mukhyamantri Apprenticeship Scheme Registration form)
Name of the candidate (ઉમેદવાર નું નામ ) *
અટક- નામ
Your answer
Father's name (ઉમેદવાર ના પિતા નું નામ) *
Your answer
Resident of (કયા રાજ્ય ના રહેવાસી છો?) *
Highest Qualification obtained during 2015/2016/2017 (તમે 2015/2016/2017 દરમ્યાન મેળવેલ ઉચ્ચતર ડિગ્રી/ડિપ્લોમા/સર્ટીફિકેટ) *
Year of passing/ શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા નું વર્ષ *
Institute from which qualification is obtained કઇ સંસ્થા માંથી શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવેલ છે? *
Your answer
Enrollment no./Seat number in the final examination/ છેલ્લી પરીક્ષામાં તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર/ સીટ નંબર (માર્કશીટ પ્રમાણે)
Your answer
If any other Qualification obtained during 2015/2016/2017 (જો 2015/2016/2017 દરમ્યાન અન્ય શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવેલ હોય તો જણાવો )
Your answer
Your Mobile No.( હાલ કાર્યરત્ત હોય તે, OTP મેળવવા હેતુ) *
Your answer
Your email Address *
Your answer
Your Aadhar No. (તમારો આધાર નં.) *
Your answer
Mode of Education (અભ્યાસ નો પ્રકાર) *
Have you undertaken any previous training as part of the apprenticeship programme (except as Sandwich student) (શું તમે અગાઉ એપ્રેન્ટિસ તરીકે નો અનુભવ લીધેલ છે?) *
Do you have any work experience of one year or more (શું તમને એક વર્ષ કે વધુ નો કામ નો અનુભવ છે?) *
Your complete address (તમારું હાલ નું સરનામુ) *
Your answer
હાલ રહેઠાણ નું શહેર *
Your answer
આભાર! 1). જો તમે ઇજનેરી/ફાર્મસી/ આર્કિટેક્ચર/ HMCT/લાઇબ્રેરી સાયન્સ ના સ્નાતક હો તો તમારે હવે નેશનલ એપ્રેન્ટિસશીપ ટ્રેનીંગ સ્કીમ ના વિદ્યાર્થી રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલ https://portal.mhrdnats.gov.in/boat/commonRedirect/registermenunew!registermenunew.action પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી, તેના એનરોલમેન્ટ ID નંબર ની જાણ mmas.bhavnagar@gmail.com ઇ-મેઇલ પર કરવાની રહેશે. 2). જો તમે 10મું પાસ/12મું પાસ/ITI /B.A./B.Com/B.Sc. કે અન્ય નોન-ટેકનિકલ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા હો તો તમારે હવે સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ તથા આંત્રપ્રિનિયોરશીપ મંત્રાલયના પોર્ટલ http://www.apprenticeship.gov.in/Pages/Apprenticeship/ApprenticeRegistration.aspx પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી, તેના એનરોલમેન્ટ ID નંબર ની જાણ mmas.bhavnagar@gmail.com ઇ-મેઇલ પર કરવાની રહેશે. 3). યોજના ની વધુ માહિતી માટે રાજ્ય સરકાર ના પોર્ટલ http://matsgujarat.org ની મુલાકાત લો, અને એપ્રેન્ટિસ તરીકે http://matsgujarat.org/Login/Register પર અચૂક રજીસ્ટર કરો.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms