แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2562
คำชี้แจง : วัตถุประสงค์ของการจัดทําแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนําความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการตราเทศบัญญัติดังกล่าว บังคับใช้ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในตามความคิดเห็นของท่าน
1.ผู้แสดงความคิดเห็น *
2.เพศ *
3.อายุ *
4.การศึกษา *
5. อาชีพ *
6.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ *
Required
6.1หากไม่เห็นด้วยกับเทศบัญญัติบางข้อ/ทั้งฉบับโปรดระบุเหตุผล
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service