แบบประเมินความพึงพอใจของคุณภาพในการให้บริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจของคุณภาพในการให้บริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไป แบบประเมินมี ๓ ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. สถานภาพ *
๒. ระดับการศึกษา *
๓. ตำแหน่งในมหาวิทยาลัย *
๔. ท่านเคยได้ร่วมงานหรือมีการติดต่อกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) *
Required
๕. วัตถุประสงค์หลักในการร่วมงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ *
Required
๖. ท่านรู้จักระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยจากสื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) *
Required
ตอนที่ ๒ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม
กรุณาใส่คะแนนความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน
ความพึงพอใจด้านการให้บริการ *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
๑ ขั้นตอนในการให้บริการเป็นระบบ เป็นขั้นตอน
๒. มีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม
๓. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบปัญหาด้วยความเต็มใจ
๔. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี
๕. การบริการรวดเร็วและเหมาะสม
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๓. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเอง
๔. เจ้าหน้าที่มีการเอาใจใส่ กระตืนรือร้น และเต็มใจบริการ
๕. เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
๑. ความพร้อม และความสมบูรณ์ของโสตทัศนูปกรณ์ที่มีให้บริการ
๒. ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๓. ระบบเครือข่าย Internet ภายในห้องปฎิบัติการ
๔. ความเหมาะสมของวัน/เวลา/สถานที่ในการจัดโครงการ
๕. บรรยากาศของอาคารและสถานที่
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
๑.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่ชัดเจน
๒. มีการจัดการเอกสารเพื่อการสืบค้นข้อมูลได้ง่าย
๓. สามารถเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยได้หลายช่องทาง
๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยสู่หน่วยงานภายนอก
๕. มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ความเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service