Ankieta dotycząca komunikacji z lokalnymi społecznościami

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” przygotowuje Plan komunikacji ze społecznościami lokalnymi w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii na temat dotychczasowego (w latach 2009-2014) sposobu komunikowania się LGD „Roztocze Tomaszowskie” z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i jednostkami sektora publicznego oraz wskazanie najważniejszych, zdaniem Państwa, środków komunikacji, które powinny być wykorzystane przez LGD do komunikacji z lokalną społecznością w latach 2016-2022 w ramach wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Państwa opinia pomoże nam przygotować Plan komunikacji, który będzie odpowiadał Państwa rzeczywistym potrzebom.

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety w terminie do 30 listopada 2015 r.

Zarząd LGD

  Oficjalna strona internetowa LGD
  Newsletter ze strony LGD
  Informacje wysyłane pocztą elektroniczną (e-maile)
  Informacje przekazywane telefonicznie przez pracownika Biura LGD
  Szkolenia organizowane przez Biuro LGD dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o wsparcie finansowe
  Szkolenia organizowane przez Biuro LGD dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność
  Zebrania przedstawicieli LGD z mieszkańcami
  Szkolenia – wyjazdy studyjne
  Szkolenia aktywizujące społeczność lokalną (np. podejmowanie inicjatyw partnerskich, produkt lokalny i inne)
  Konferencje organizowane przez LGD
  Materiały informacyjne wydawane przez LGD (ulotki, wydawnictwa)
  Please enter one response per row
  This is a required question