แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : สพป. มหาสารคาม เขต 1
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็น 2.1 ด้านวิชาการ จำนวน 10 ข้อ
ประเด็น 2.2 ด้านงบประมาณ จำนวน 10 ข้อ
ประเด็น 2.3 ด้านการบริหารบุคคล จำนวน 5 ข้อ
ประเด็น 2.4 ด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 10 ข้อ
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจและระบุข้อเสนอแนะ ตามประเด็นข้อคำถามที่กำหนดให้ครบถ้วน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนประชารัฐ. Report Abuse