แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ 2559
วัตถุประสงค์: แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี ต่อการบริการของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ปีงบประมาณ 2559 เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

คำชี้แจง:
1. ผู้ตอบแบบสำรวจ คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจ โดยคลิกที่จุดวงกลมตามที่ท่านเห็นสมควร และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. แบบสำรวจความพึงพอใจมี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี ต่อการบริการของฝ่ายวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สังกัดฝ่าย/ภาควิชา/หน่วยงาน
Your answer
2. ประเภทผู้ใช้บริการ
3. อายุการทำงานในคณะแพทยศาสตร์ มข.
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี ต่อการบริการของฝ่ายวิจัย
1. ท่านเคยใช้บริการอะไรบ้างจากงานบริการวิชาการ และวิจัย
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
2. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่พีงพอใจ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพและเป็นมิตร
1.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ
1.3 มีความรู้ ความเข้าใจให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามตรงกับความต้องการ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
2.1 มีขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
2.2 มีความชัดเจน และโปร่งใสตรวจสอบได้
2.3 มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการอำนวยความสะดวก
3.1 มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่เอื้อต่อผู้รับบริการ
3.2 สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms