แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และการให้บริการ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการและการบริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น
2. ระดับความพึงพอใจ มี 6 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ NA หมายถึง ไม่ทราบข้อมูล
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

กลุ่มส่งเสริมขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างสูง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. Report Abuse