แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และการให้บริการ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการและการบริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น
2. ระดับความพึงพอใจ มี 6 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ NA หมายถึง ไม่ทราบข้อมูล
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

กลุ่มส่งเสริมขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างสูง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. Report Abuse