แบบประเมินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.รอ.2 ปีการศึกษา 2557

โปรดกรอกข้อมูล เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านต่อการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากทุ่งกุลา...สู่อาเซียน ปีการศึกษา 2557

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  โปรดกรอกข้อมูลระดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ

  การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม
  คณะกรรมการรับทราบคำสั่งตามกำหนดเวลา
  website ประชาสัมพันธ์และประสานงาน สะดวกและทราบความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
  คณะกรรมการกลางจัดเตรียมเอกสารการแข่งขันแต่ละกิจกรรมเพียงพอ
  การรายงาน และประกาศผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม มีความรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้
  ระยะเวลาในการแข่งขัน (5-10 ต.ค. 57) มีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  เว็บไซต์ประสานงานระบุสถานที่แข่งขันชัดเจน
  สถานที่แข่งขันอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ สื่อ อุปกรณ์ในการแข่งขัน
  สถานที่จัดการแข่งขันมีความเหมาะสม
  สถานที่จัดการแข่งขันมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สถานที่แข่งขันแต่ละกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โรงอาหาร สุขาฯ
  Please enter one response per row
  คณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้ารับการแข่งขันทราบ
  กิจกรรมการแข่งขันเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
  คณะกรรมการตัดสินเป็นกลาง และตัดสินตามเกณฑ์
  คณะกรรมการตัดสินให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนที่เป็นตัวแทน เพื่อการพัฒนา
  Please enter one response per row
  กำหนดการและพิธีการมีความเหมาะสม
  การแสดงประกอบพิธีเปิดมีความเหมาะสม
  ระยะเวลาในพธิเปิดมีความเหมาะสม
  การให้การต้อนรับผู้ร่วมงาน บริการอาหารว่าง เหมาะสม
  พิธีกรที่ดำเนินรายการเหมาะสม
  จำนวนผู้มาร่วมงานมีความเหมาะสม
  เครื่องเสียง สื่อเทคโนโลยีมีความเหมาะสม
  มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ ดูเลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง
  สถานที่จอดรถเพียงพอ
  ห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดและมีปริมาณเพียงพอ
  Please enter one response per row

  ข้อเสนอแนะ

  This is a required question